Posts by Category: Software Testing cơ bản

Kiến thức kiểm thử phần mềm cơ bản

[SoftwareTesting]: Bài 1 – Overview – testertoday.edu.vn

May 23, 2024

TesterToday.Edu.VN

Bài 1: Software Testing Overview
Buoi1

367 views

[SoftwareTesting]: Khai giảng – testertoday.edu.vn

May 23, 2024

TesterToday.Edu.VN

Buổi: Khai giảng
SoftwareTesting_khai giang

71 views